Inteligencja Wieloraka

inteligencja wieloraka

„Jeśli dziecko nie uczy się w sposób, w jaki nauczasz,
wtedy musisz nauczać je w ten sposób, w jaki się uczy”
Rita Dunn

Teoria Howarda-Gardnera

Inspiracją do powstania tej koncepcji nauki jest teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Pokazał w swojej teorii, że nasza inteligencja jest wielopłaszczyznowa i określił 8 typów.

Gardner uważa, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, które wzajemnie na siebie oddziałują, przenikają się i uzupełniają. Tworzą niepowtarzalny, specyficzny dla każdej osoby, dynamiczny profil inteligencji, który podlega procesowi zmian. Poznanie tego profilu, czyli układu mocnych i słabych stron każdego dziecka, określenie, w jaki sposób jest ono zdolne, jest szansą na całościowe wspieranie rozwoju oraz, poprzez rozwijanie zdolności specjalnych, wspomaganie słabych stron ucznia.

Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć poznawać indywidualne możliwości dziecka, odkrywać jego potencjał i starać się świadomie go rozwijać.

W pierwszych latach życiach człowieka, w mózgu tworzy się najwięcej połączeń pomiędzy neuronami odpowiadającymi za późniejsze sukcesy w uczeniu się. Umysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są bardzo chłonne. Z tego powodu nauczyciele, rodzice, wychowawcy i opiekunowie dzieci, mają do spełnienia misję udzielenia im szczególnego wsparcia w rozwijaniu niepowtarzalnego wachlarza inteligencji.

Typy inteligencji

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

naukowiec, matematykzainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń.

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

poeta, dziennikarzzainteresowanie światem słowa, mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń; wrażliwość na rymy, znaczenie słów, dźwięki. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

biolog, ekologzdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów oraz świata fauny i flory. Świat odbierany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

kompozytor, skrzypekłatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych . Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

pilot, nawigator, rzeźbiarzzdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

tancerz, sportowieczdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu oraz sprawne posługiwanie się przedmiotami. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

terapeuta, sprzedawcazdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka

Przykładowy kierunek rozwoju

Kluczowe komponenty

osoba o szczegółowej, trafnej samowiedzywysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby