Układ drogowy. Jak budować z głową dla mieszkańców

Układ drogowy 

Wewnętrzny – rozwiązania proekologiczne

W wewnętrznym układzie drogowym należy zrealizować inwestycje, które od lat są już zaplanowane i które, skrócą czas przejazdu zarówno wewnątrz miasta jak i dojazd do dróg zewnętrznych jak drogi ekspresowe i autostrady. Ponadto, kryterium dla tych inwestycji jest konieczność odciążenia obecnie zakorkowanych szlaków tranzytowych lub zapobieżenie przeciążeniu tych szlaków po wybudowaniu nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad wokół miasta Łodzi. Wraz z nowo powstającymi odcinkami dróg należy rozbudowywać sieć komunikacji miejskiej z priorytetem dla pojazdów szynowych oraz sieć dróg rowerowych, które będą budowane z zachowaniem najwyższych uprzednio wyznaczonych standardów. Przy realizacji tych inwestycji należy podjąć w najwyższym stopniu rozwiązania ekologiczne polegające na:

 1. stosowaniu trwalszych nawierzchni pokrywanych związkami które będą pod wpływem zjawiska fotokatalizy wywołanego promieniowaniem UV rozbijały cząstki znajdujące się w spalinach samochodów,

 2. projektowaniu roślinności przydrożnej oraz ukształtowaniu terenu w taki sposób by woda deszczowa zanim trafi do kanalizacji burzowej była fltrowana a szata roślinna pochłaniała w jak największym stopniu dwutlenek węgla i zanieczyszczenia (dobór odpowiednich gatunków roślin),

 3. aby stworzyć warunki dla roślinności przydrożnej należy odejść od stosowania ekranów dźwiękochłonnych na rzecz formowania wałów ziemnych lub form pośrednich wał ziemny z niższym ekranem, ekrany zaś można zastępować ścianami zieleni,

 4. oświetlenie nowo powstałych ulic winno być wykonane lampami LED o większym zagęszczeniu, przy drogach rowerowych mogą a niekiedy powinny znaleźć się ozdobne lampy LED typu parkowo – ogrodowego lub w nowoczesnej stylistyce,

 5. oświetlenie, sygnalizacja, znaki zmiennej treści wyświetlające odpowiednie logarytmy, kamery monitoringu, czujniki pogodowe itp. Winny być w największym stopniu zasilane energią słoneczną i wiatrową z zastosowaniem turbin pionowych,

 6. nowo powstałe mosty, estakady i wiadukty winny być wyposażone w stacje i instalacje do zapobiegania oblodzeniu co podniosłoby znacząco bezpieczeństwo oraz zapewniło odpowiednie aplikowanie środków chemicznych do zwalczania sliskości co ma znaczenie dla ochrony środowiska i minimalizowania negatywnego wpływu oraz na ochronę konstrukcji drogowych przed erozją. Stacje te również winny być w jak największym stopniu zasilane energią odnawialną.

 7. Nowo powstałe drogi rowerowe doświetlone niższymi latarniami powinny być podgrzewane z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej co w znacznym stopniu pozwoliłoby na oszczędności w utrzymaniu zimowym oraz zapobiegałoby nadmiernemu stosowaniu środków chemicznych do zwalczania śliskości i chroniło roślinność przydrożną przed suszą fizjologiczną spowodowana w szczególności chlorkiem sodu NaCl (solą drogową) i nie pozwalającą roślinom czerpać wody z gruntu, co w konsekwencji prowadzi do jej obumarcia.

Propozycje rozbudowy infrastruktury miasta

 1. budowa obwodnicy Nowosolnej z przebudową Wojska Polskiego i Brzezińskiej oraz budową linii tramwajowej do granic miasta w standardzie szybkiego tramwaju dwusystemowego i podłączeniem do autostrady A1,

 2. połączenie trasy Górna z trasą Śląską – Ofiar Terroryzmu 11 Września,

 3. przedłużenie ulicy Dąbrowskiego do Janowa wraz linią tramwajową,

 4. przedłużenie ulicy Puszkina do ronda przy Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września,

 5. przebudowa skrzyżowania Palki i Wojska Polskiego na wielopoziomowe do swobodnego rozprowadzania ruchu w kierunku autostrad A2 i A1,

 6. przebudowa skrzyżowania Marszałków do 3 poziomów:

  a. tunel samochodowy na Piłsudskiego od Wodnej do Wydawniczej,

  b. komunikacja tramwajowa i autobusowa z relacjami skrętnymi w poziomie „0”,

  c. estakada nad Piłsudskiego,

 7. wyburzenie i postawienie od nowa wiaduktu drogowego na Śmigłego-Rydza i poprowadzenie linii tramwajowej w poziomie „0”,

 8. przebudowa ulicy Aleksandrowskiej wraz z remontem torowiska tramwajowego i wydłużeniem linii tramwajowej na Zielony Romanów

 9. przebudowa ulicy św. Teresy wraz z budową wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi,

 10.  kompleksowa przebudowa ulic Traktorowej, Szparagowej, Wersalskiej, Ludowej, Szczecińskiej po północnej stronie ulicy Aleksandrowskiej aż do cmentarza z wybudowaniem zintegrowanego torowiska dla tramwajów i tramwajopociągów.

 11. Poza tym należy uwzględnić przebudowy ulic gdzie infrastruktura torowo – sieciowa wymaga natychmiastowej wymiany bądź odtworzenia co zawarłem w załączniku bardziej opisowym w pkt. 2 Strategia Rozwoju Transportu Zbiorowego Miasta łodzi i Miast Aglomeracji Łódzkiej.

 12. Należy również do końca kadencji, poszerzyć przebudować, utwardzić te ulice, które będą wykorzystywane przez autobusy komunikacji miejskiej bądź są już dzisiaj wykorzystywane. Dotyczy to również dróg o znaczeniu dla firm, które obsługiwane są przez transport ciężarowy. Wymienić tu należy między innymi ulice:

  a. Techniczna, Manewrowa, Dostawcza, Lodowa, Puszkina, Pomorska.

 13. Budowę trasy Konstytucyjna należy odłożyć z uwagi na ograniczone środki finansowe i zły odbiór mieszkańców Łodzi oraz to że niewiele ona wnosi, na rzecz rozbudowy Puszkina, Dąbrowskiego i Przybyszewskiego i rozwoju systemu komunikacji miejskiej oraz zakupu nowego taboru tramwajowego o wyższych standardach niż dotąd. Rozwiązanie takie zamiast budowania nowych asfaltowych pustyni da nam wzrost oferty lokalnego transportu zbiorowego i spadek ilości samochodów osobowych na wielu ciągach komunikacyjnych w przedziale 2000 – 3000 na godzinę, co znacznie rozluźni ruch na ulicach.

 14. Do rozważenia jest powstanie trasy Karskiego, co jednak moim zdaniem powinno być odłożone poza rok 2018 i poddane ponownie analizie po zmianach układu drogowego a przede wszystkim zmianach w funkcjonowaniu transportu zbiorowego.

Należy tu przede wszystkim jak na Manewrowej i Technicznej dokonać remontu wraz z podbudową, wytyczeniem zatok parkingowych dla TIRów, położyć chodniki po obu stronach ulicy ponieważ ludzie chodzą po jezdniach. Na ulicy Manewrowej ułożyć torowisko tramwajowe.

Na ulicach Dostawczej należy wymienić nawierzchnie z podbudową, wykonać chodniki oraz zatoki postojowe dla TIRów. Na ulicy Lodowej należy zagospodarować teren wzdłuż ogrodzenia cmentarza na parkingi dla osób odwiedzających groby bliskich.

Na ulicy Puszkina należy zagospodarować tereny przy fabryce Indesit i wybudować parkingi dla osób dojeżdżających do pracy oraz zadbać o zieleń oraz wybudować torowisko tramwajowe pomiędzy Dąbrowskiego i Manewrową. Również Ulica Puszkina wymaga przedłużenia nad torami kolejowymi w kierunku północnym do Pomorskiej.

Ulica Pomorska ma zniszczoną nawierzchnię ale jej przebudowa powinna być wykonana w oparciu o koncepcje jaką należy opracować wraz z przedłużeniem ulicy Puszkina do Pomorskiej.

Należy również zająć się ulicami pomiędzy Brzezińską i Strykowską tak by komunikacja miejska mogła połączyć te ulice bez konieczności zawracania jak choćby linia nr 67 oraz by swobodnie można było się w tym obszarze poruszać bez konieczności przejazdu przez skrzyżowanie Wojska Polskiego / Palki / Strykowska.

Należy również kontynuować prace związane z utwardzeniem dróg gdzie były wykonane prace przez ŁSI przy budowie kanalizacji.

Również należałoby zająć się utwardzeniem ulicy Liściastej od Włókniarzy do Szczecińskiej, połączeniem z ulicą Traktorową oraz przedłużeniem ulicy Brukowej w kierunku osiedla przy Liściastej i 11 Listopada.

Łódzka innowacja MOP-y w mieście

Niezbędne jest również wybudowanie na terenie miasta Łodzi wybudowania Miejsc Obsługi Podróznych w skrócie zwanych MOPami jak na autostradach, gdzie będą wyznaczone miejsca dla:

 1. samochodów osobowych,

 2. samochodów z przyczepami,

 3. samochodów dostawczych,

 4. samochodów ciężarowych TIR,

 5. autobusów,

 6. pojazdów przewożących substancje z ADR

Miejsca te winny być wyposażone w toalety, łazienki z prysznicami, pokoje noclegowe dla pauzujących kierowców pojazdów ciężarowych TIR. Miejsca te powinny stanowić element zarządzania kryzysowego w przypadkach np. trudnych warunków atmosferycznych zimą i koniecznością przekierowania tam pojazdów TIR żeby nie blokowały ulic podczas akcji odśnieżania. Na autostradach usytuowanych w pobliżu miasta Łodzi występuje od lat deficyt takich miejsc. Miejsca takie mogłyby byc wykorzystywane przez Inspekcje Transportu Drogowego i Policję by tam przekierowywać pojazdy w razie stwierdzenia: przeciążenia, wycieków czy braku możliwości poruszania się wskutek warunków panujących na drogach zimą. Przy takich miejscach mogłyby powstać również lokale gastronomiczne.

MOPy mogłyby powstać przy:

 1. Aleja Włókniarzy (Pojezierska – Zgierska),

 2. Ofiar Terroryzmu 11 Września,

 3. Strykowska,

 4. Brzezińska przy powstaniu obwodnicy Nowosolnej, 2 MOPy,

 5. Puszkina / Dąbrowskiego,

 6. przy Trasie Górna / Rzgowska,

 7. Pabianicka przy wjeździe na drogę ekspresową okolice Portu Łódź

Miejsca te byłyby w pełni zasilane energią odnawialną. Łączna ilość miejsc dla TIRów około 200, samochodów osobowych 70, autobusów ok. 30. Liczba pokoi sypialnych ok. 300.

Przebudowy wymaga również ulica Krzemieniecka od Retkińskiej do Konstantynowskiej po stronie Ogrodu Botanicznego by w miejscu trawnika pomiędzy droga rowerową a jezdnią wybudować parkingi w technologii twardego trawnika. Obecnie przy imprezach organizowanych w Ogrodzie Botanicznym jest poważny problem z zaparkowaniem. Przebudowania i zorganizowania parkingów wymaga fragment tzw. Starej Krakowskiej, gdzie również osoby odwiedzające Ogród Botaniczny mogłyby zostawić samochody.

Również na ulicach Puszkina i Przybyszewskiego przy cmentarzu trzeba wybudować parkingi, które byłyby wykorzystywane przez osoby przyjeżdżające na groby bliskich czy giełdę samochodową, parkingi te mogą być wykonane w technologii twardego trawnika.

Do rozważenia jest również zaplanowanie na późniejsze lata położenia torowiska tramwajowego na ulicy Puszkina i połączenie ciągów komunikacyjnych na ulicach Przybyszewskiego i Dąbrowskiego co w konsekwencji pozwoliłoby na lepsze zorganizowanie w tym rejonie komunikacji miejskiej po wydłużeniu linii tramwajowych w ulicy Przybyszewskiego i Dąbrowskiego na Janów.

Układ drogowy zewnętrzny

W kontekście połączeń Miasta Łodzi z budowanymi lub planowanymi drogami proponuję następujące rozwiązania.

 1. połączenia z autostradą A1 poprzez ulice:


  a.
  Rokicińską z doprowadzonym ruchem od trasy Górna i Ofiar Terroryzmu 11 Września i Józefiaka. W chwili obecnej w kontekście przejęcia ruchu z południowej części Łodzi budowa trasy Górna do węzła Romanów nie zyskuje uzasadnienia a koszty byłyby zbyt wysokie.

  b. Wojska Polskiego, Brzezińską i obwodnicę Nowosolnej, które to rozwiązanie realizuje dwa cele:

 • doprowadzenie ruchu do autostrady A1,

 • odciążenie centrum Nowosolnej od ruchu pojazdów ciężarowych,

 • połączenie inwestycji z budową linii tramwaju dwusystemowego pozwala uzyskać większe dofinansowanie, da impuls do rozwoju tego obszaru miasta Łodzi.

 1. połączenia z autostradą A2:

  a. poprzez połączenia do autostrady A1 i autostradę A1,

  b. poprzez ulicę Strykowską gdzie powinien się zmniejszyć ruch i należy wstrzymać się z budową drugiej jezdni z uwagi na:

 • brak społecznej akceptacji,

 • obszar wzniesień łódzkich,

 • konieczność dokonania ponownej oceny ruchu i przepustowości po otworzeniu połączeń z autostradą A1,

 • zły stan finansów miasta Łodzi,

 • działania muszą byc skoordynowane z GDDKiA,

 1. połączenia z drogą ekspresową S8:

  a. poprzez ulicę Rzgowską,

  b. poprzez łącznik na ulicy Pabianickiej przy IKEI,

 1. połączenia z drogą ekspresową S14:

  a. poprzez węzeł Maratońska – partycypacja w kosztach inwestycji przez GDDKiA,

  b. bardziej kontrowersyjnym wydaje się tutaj propozycja budowanie dojazdu poprzez ulicę Konstantynowską i Konstantynów.

Tutaj sprawa przebiegu i powstania drogi S14 wymaga aktywnej postawy samorządu miasta Łodzi i lobbowania na rzecz jak najszybszego jej powstania.

Osobna sprawą jest to czy nie powinna powstać droga która będzie przedłużeniem Alei Włókniarzy lub św. Teresy będąca obwodnicą Zgierza i doprowadzająca ruch do autostrady A2 na węźle Emilia co powinno moim zdaniem być wspólnym interesem Łodzi i władz Zgierza, na rzecz finansowania przez GDDKiA.

Elektroniczny system organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi

System taki to nic innego jak aktywne mapy elektroniczne miasta Łodzi z pełną siecią dróg i naniesionymi znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną oraz oznakowaniem poziomym. System ten winien być wzbogacony o pełną inwentaryzację znaków, tablic i urządzeń sterowania ruchem wraz z naniesieniami na mapie oraz danymi o materiałach z jakich są wykonane, jakie są okresy gwarancyjne itp.

System taki powinien zawierać również pakiet tymczasowych organizacji ruchu dla prowadzenia robót utrzymaniowych, działań związanych z zabezpieczeniem miejsc wypadków i powinien być, oprócz spisem inwentaryzacyjnym i zbiorem wariantów tymczasowej organizacji ruchu, elementem planu działań ratowniczych na terenie miasta Łodzi.

Plany takie powinny uwzględniać geometrie drogi, dopuszczalne prędkości oraz rodzaj prowadzonego ruchu i przebieg linii komunikacji zbiorowej.

Takie mapy posiada na nowo budowanych autostradach GDDKiA.

Systemy usprawnienia ruchu

Do systemów usprawnienia ruchu jakie chce by pojawiły się na naszych ulicach to:

 1. system obszarowego sterowania ruchem z urządzeniami nadającymi bezwzględny priorytet pojazdom szynowym z szybką zmianą świateł,

 2. tablice zmiennej treści informujące o wolnych miejscach w strefie płatnego parkowania na poszczególnych odcinkach dróg (badania wykazują że w centrum miast 30% podróży samochodami odbywa się w poszukiwaniu wolnego miejsca do parkowania),

 3. tablice zmiennej treści połączone w system obszarowego sterowania ruchem pokazujące komunikaty o warunkach na drodze, korkach, ograniczeniach prędkości, które może być zmienne, prowadzonych robotach lub wypadkach. Komunikaty byłyby wyświetlane zgodnie z algorytmami ustalonymi planie kierowania ruchem oraz działań ratowniczych i kryzysowych.

Urządzenia bezpieczeństwa i separowania ruchu

Do takich urządzeń zaliczam:

 1. system informujący o zajętości toru utrzymujący stałą odległość pomiędzy tramwajami, oraz ostrzega o tramwaju nadjeżdżającym z przeciwka po tym samym torze przy przejazdach z toru na tor, pozwala również zwiększyć dopuszczalną prędkość tramwajów.

 2. system automatycznego zatrzymania pojazdu szynowego w razie zignorowania sygnału o zajętości toru,

 3. automatyczne zapory przy przejazdach przez torowisko tramwajowe,

 4. poręcze ustawione w labirynt na oddzielnych przejściach przez torowisko tramwajowe, zmusza do spojrzenia zarówno w lewo jak i w prawo,

 5. bariery sprężyste wzdłuż wydzielonych torów tramwajowych zapobiegające wpadnięciu samochodu na torowisko,

 6. zabudowane rękawy nad jezdniami i torowiskami tramwajowymi z zabudowanymi ruchomymi schodami i windami (miejscach całkowitego wygrodzenia torów tramwajowych dla zwiększenia dopuszczalnej prędkości),

 7. pełne wygrodzenia torowisk tramwajowych z wyjściami ewakuacyjnymi i barierami sprężystymi,

 8. automatyczna sygnalizacja dźwiękowo – świetlna na przejazdach tramwajowych.

 9. malowanie grubowarstwowe znaków poziomych na jezdniach z odblaskowością jak na autostradach a przed przejściami dla pieszych malowanie poprzecznych linii grubowarstwowo tworzących „pralkę” jak przed bramkami na austostradach, również przed przystankami tramwajowymi gdzie pasażerowie muszą wejść na jezdnię.

 10. stosowanie znaków o odblaskowości III generacji oraz oznaczanie w taki sam sposób robót drogowych przy wygradzaniu skrajniami, stosowanie fal świetlnych oraz tablic informujących o robotach, zawężeniu jezdni itp. na drogach dwujezdniowych z dużym wyprzedzeniem, po obu stronach jezdni i z powtarzaniem ostrzeżeń. To ma być wyższy standard i przymus wywierany przez ZDiT. ZDiT ma mieć swoje plany a nie tylko czekać aż ten co zamierza rutynowe prace przeprowadzić złoży projekt organizacji ruchu:

  a. przyspieszy to np. usuwanie awarii wodociągowych,

  b. przyspieszy naprawy nawierzchni itp.

  c. ustandaryzuje i polepszy bezpieczeństwo na drogach.

Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu

 1.  każde przejście dla pieszych bez wyjątku spełniać następujące normy:
 •  malowanie odblaskowe grubowarstwowe,

 •  oznaczone odblaskami w jezdni,
 • gałęzie drzew przysłaniające światło z latarni ulicznych maja być przycięte,

 • w bezpiecznej odległości od przejścia dla pieszych nie może być zieleni przydrożnej i innych przeszkód zasłaniających człowieka ani wyższych niż 50 cm, żywopłoty, krzewy itp należy bezwzględnie przyciąć i regularnie pielęgnować by nie stanowiły zagrożenia,

 • każde przejście dla pieszych musi być oświetlone latarniami ulicznymi zasilanymi energią odnawialną o strumieniu świetlnym odpowiadającym normom skrzyżowań dróg. W terenie poza zwartą zabudową oświetlenie musi być dodatkowo po 50 m w każdą stronę od przejścia.

 • znaki aktywne i oświetlenie wszelkiego typu wysepek, szykan, azyli dla pieszych oraz oznaczenie ich znakami aktywnymi.
 1. doświetlanie dróg rowerowych,

 2. stosowanie systemów luster podgrzewanych energia odnawialną przy drogach rowerowych na przejazdach przez jezdnie i wjazdy np. do stacji paliw, na osiedla itp.

 3. podgrzewanie dróg rowerowych energią odnawialną.

 4. Stosowanie malowania grubowarstwowego przed przejazdami przy ruchliwych ulicach i skrzyżowaniach.

   

 

Select Language
%d bloggers like this: