Miło nam poinformować, że nasza inicjatywa uzyskała status fundacji z dniem 26 września 2017 roku. Jesteśmy wpisani do KRS pod numerem 0000696361.

Celem działania fundacji jest:

 • propagowanie, popularyzowanie, wspomaganie, promowanie, inspirowanie i organizowanie: inicjatyw, działań, organizacji i projektów związanych z naprawą życia we wszelkich jej przejawach, pogłębianie wiedzy na ten temat.
 • wspieranie i organizacja placówek oświatowych i wychowawczych,oraz ośrodków pomocy społecznej, w szczególności: domy dziecka, rodzinne domy dziecka, przedszkola, szkoły, uczelnie, domy spokojnej starości, domy samotnej matki, noclegownie
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego,edukacji, oświaty i wychowania
 • tworzenie płaszczyzny współpracy
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej
 • propagowanie kultury,zarówno materialnej,jak i duchowej i poszerzanie wiedzy historycznej o Polsce, Europie i świecie
 • propagowanie i prowadzenie dialogu miedzy religijnego, państwowego i kulturowego
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 • propagowanie i kształtowanie postawy trzeźwości, sportowego i zdrowego trybu życia
 • przeciwdziałanie uzależnienieniom i patologiom społecznym
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • wspomaganie i promowanie inicjatyw związanych z aktywizacja zawodowa

Statut fundacji Ruch Naprawy